Disclaimer

Deze website (hierna “site” genoemd) is een initiatief van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (hierna “FOD Economie” genoemd).

1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Wij nodigen de gebruiker uit om de hierna beschreven algemene gebruiksvoorwaarden van deze site aandachtig te lezen. Door gebruik te maken van de site aanvaardt de gebruiker deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud. De FOD Economie kan deze op elk ogenblik wijzigen.

2. Gebruik van de site

De inhoud van deze site strekt er uitsluitend toe de gebruiker algemene informatie te verschaffen en zelfstandigen en kmo’s bewust te maken van de gevaren van cyberaanvallen. Niets op deze site kan worden beschouwd als een aanbod voor het aankopen of het leveren van diensten of het sluiten van een contract.

3. Ongeoorloofd of verboden gebruik

De gebruiker verbindt zich ertoe deze site te gebruiken met inachtneming van de wetten en wettelijke en/of contractuele bepalingen. De gebruiker mag de site niet gebruiken op een manier die derden zou kunnen schaden.

4. Garanties en beperkingen van de aansprakelijkheid

Het gebruik van deze site valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het downloaden of het op elke andere wijze verkrijgen van elementen van deze site tijdens het gebruik van de dienst gebeurt op eigen risico. De gebruiker erkent dat alleen hij aansprakelijk gehouden kan worden voor om het even welke schade aan zijn informaticasysteem of gegevensverlies als gevolg van het downloaden van om het even welke inhoud.

Deze site wordt ter beschikking gesteld op basis van een dienst “in zijn huidige staat” die toegankelijk is volgens zijn beschikbaarheid. De FOD Economie kan niet garanderen dat de dienst ononderbroken, opportuun, veilig of zonder enige fout aangeboden wordt, dat de resultaten verkregen door gebruik van de dienst correct en/of betrouwbaar zijn en dat eventuele bugs in de gebruikte software hersteld worden. De FOD Economie stelt alles in het werk om de teksten van deze site zo snel mogelijk aan te passen indien dat nodig is.

Deze site bevat hyperlinks naar websites die niet gecontroleerd worden door de FOD Economie. Deze laatste kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongepaste, ongeoorloofde of illegale inhoud op deze websites of voor de hyperlinks die deze websites bevatten naar andere websites. De aanwezigheid op deze site van hyperlinks naar websites van derden houdt geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgarantie van de FOD Economie in.

In het bijzonder gebruikt deze site een applicatie die ontwikkeld werd door de Cyber Security Coalition en gehost wordt op de website van deze laatste. Het gebruik van deze applicatie, “KMO Security Scan”, gebeurt op eigen risico. De FOD Economie kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de informatie die meegedeeld wordt door deze applicatie. Wat deze applicatie betreft, zijn alleen de algemene gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing waarnaar de voormelde applicatie verwijst.

In het algemeen kan de FOD Economie in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade, noch voor enige andere schade van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van de website van de Cyber Security Coalition of uit de onmogelijkheid daarvan gebruik te maken om welke reden dan ook, ongeacht of deze aansprakelijkheid van contractuele, delictuele of quasi-delectuele aard is dan wel berust op een foutloze of enige andere vorm van aansprakelijkheid, zelfs indien de FOD Economie gewaarschuwd werd voor de mogelijkheid van dergelijke schade. De FOD Economie kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor handelingen van de internetgebruikers.

5. Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen die toegankelijk zijn op deze site alsook hun compilatie en samenstelling (teksten, afbeeldingen, pictogrammen, gegevens, enz.) worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van hun auteurs.
Alle elementen die gedownload kunnen worden, zoals publicaties, affiches, checklists en andere media, mogen vrij afgedrukt, verspreid en gedeeld worden om bij te dragen tot de bewustmaking van kmo’s en zelfstandigen van cyberveiligheid, voor zover ze niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.
Aangezien deze site de internetgebruiker in staat stelt inhoud te delen, gaat de FOD Economie uit van het principe dat de foto’s, illustraties, videofilms, teksten of elke andere inhoud die aan hem doorgegeven werden via de site hier vrij gepubliceerd mogen worden of gebruikt mogen worden op de sociale netwerken en de website van de FOD Economie. De FOD Economie gaat uit van het principe dat er toestemming gevraagd werd aan de eventuele personen die op de foto’s en films staan door de persoon die hem deze inhoud verschaft heeft.

6. Gebruik van persoonsgegevens

De FOD Economie respecteert uw privacy en handelt steeds in overeenstemming met de reglementaire bepalingen over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens. U vindt hierover meer details in de privacyverklaring van deze site.

7. Regeling van geschillen en toepasselijk recht

De onderhavige gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of die verband houden met het gebruik van deze dienst, zullen het voorwerp uitmaken van een minnelijke schikking. Indien geen minnelijke schikking bereikt wordt, wordt het geschil voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel (België). De FOD Economie behoudt zich het recht voor om zich te wenden tot een andere bevoegde rechtbank, indien hij dit opportuun acht.


Uitgever van de site
Federale overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Gepubliceerd in december 2018